Dữ liệu biên mục
Đinh, Lê Thư, PGS. TS
        Từ điển Việt - Mnông Rlâm : đề tài khoa học cấp ĐHQG - HCM : B2004-18b-01TĐ / Đinh Lê Thư chủ nhiệm ; Phan Trần Công ... [và những người khác] biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), 2005. - 465 tr.        
1. Tiếng Việt -- Từ điển.2. Từ điển tiếng Việt.3. Mnông Rlâm.
I. Phan, Trần Công, biên soạn. II. Y, Tông Drang, biên soạn. III. Y, Kriăl Du, biên soạn. IV. Y, Ghiu Du, biên soạn. V. Y, Parem Ayun, biên soạn. VI. Nhan đề

   :Z21:V172.12

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)