Dữ liệu biên mục
Trần, Nam Tiến, TS
        Lịch sử ngoại giao Việt Nam thời kỳ phong kiến (từ thế kỷ X - 1858) : đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), 2009. - 237 tr. ; 30 cm.
        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
        Tài liệu tham khảo tr. 233-237
        
1. Ngoại giao -- Lịch sử -- Việt Nam -- Thế kỷ X - 1858.2. Lịch sử ngoại giao -- Việt Nam -- Thế kỷ X - 1858.3. Thời kỳ phong kiến.
I. Nhan đề

   :R4(1)9

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)