Dữ liệu biên mục
Sharp, Ansel M
        Kinh tế học trong các vấn đề xã hội : Sách tham khảo / Ansel M. Sharp, Charles A. Register, Paul W. Grimes ; Phan Đặng Cường ... [và những người khác] dịch. - Hà Nội : Lao động, 2005. - 600 tr.        
1. Kinh tế học -- Khía cạnh xã hội. -- btđcđtvkhth.2. Kinh tế xã hội.
I. Phan, Đặng Cường, dịch. II. Trần, Thị Phương Mai, dịch. III. Grimes, Paul W., tác giả. IV. Register, Charles A., tác giả. V. Hoàng, Bằng Giang, dịch. VI. Nguyễn, Ngọc Hùng, dịch. VII. Nhan đề

   :Q01

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)