Dữ liệu biên mục
Lê, Thông, GS. TS
        Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam / Lê Thông chủ biên ; Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Tuệ tham gia. - Tái bản lần thứ nhất, có bổ sung và cập nhật. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 608 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Địa lý kinh tế. -- btđcđtvkhth.2. Kinh tế xã hội.3. Phát triển kinh tế.
I. Nguyễn, Văn Phú, TS., tham gia. II. Nguyễn, Minh Tuệ, PGS. TS., tham gia. III. Nhan đề

   :Q04(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)