Dữ liệu biên mục
        G. G. BaiRon : tuyển tập, tác phẩm / Thái Bá Tần tuyển chọn và dịch ; Bằng Việt viết lời giới thiệu. - Hà Nội : Văn học, 1997. - 527 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Byron, Geogre Gordon Noel, -- 1788-1824.2. Văn học Anh -- Lịch sử và phê bình.3. Nghiên cứu văn học.
I. Thái, Bá Tân, tuyển chọn và dịch. II. Bằng Việt, viết lời giới thiệu.

   :V5(4A4)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)