Dữ liệu biên mục
Lê Mạnh Thát
        Tổng tập văn học phật giáo Việt Nam. T.3 / Lê Mạnh Thát. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 901.        
        
1. Phật giáo -- Việt Nam. -- btđcđtvkhth.2. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. -- btđcđtvkhth.
I. Nhan đề

   :V5(1))

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)