Dữ liệu biên mục
Đặng, Ngọc Lợi, TS., chủ biên
        Giáo trình khoa học quản lý : hệ cao cấp lý luận / Đặng Ngọc Lợi chủ biên ; Hồ Văn Vình... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 132 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Quản trị học -- Giáo trình.
I. Hồ, Văn Vĩnh, GS.TS. II. Ngô, Quang Minh, PGS.TS. III. Kim, Văn Chính, TS. IV. Phan, Trung Chính, TS. V. Nguyễn, Văn Thanh, ThS. VI. Trần, Minh Châu, GV. VII. Nhan đề

   :Q21(1)0z73

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Sách nói
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)