Dữ liệu biên mục
        Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. T.2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1993. - 191 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Hồ Chí Minh, -- 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. -- btđcđtvkhth.2. Hồ Chí Minh, -- 1890-1969 -- Tư tưởng -- Các nghiên cứu. -- btđcđtvkhth.

   :A37,0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)