Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Trí, PGS.TS
        Dạy và học môn tiếng Việt ở tiểu học : theo chương trình mới / Nguyễn Trí. - Tái bản lần 2. - Hà Nội : Giáo dục, 2009. - 180 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Việt ngữ -- Học tập và giảng dạy. -- btđcđtvkhth.2. Giáo dục tiểu học. -- btđcđtvkhth.
I. Nhan đề

   :U426.12

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)