Dữ liệu biên mục
Phạm, Minh Hạc, GS.VS., chủ biên
        Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Phạm Minh Hạc chủ biên ; Ngô Tú Hiền... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 288 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Chính sách nhân lực -- Việt Nam.2. Giáo dục và Nhà nước -- Việt Nam.3. aQuy hoạch nhân lực -- Việt Nam.
I. Ngô, Tú Hiền, Th.S. II. Trần, Kiều, PGS.TS. III. Lê, Văn Lẫm, GS.TS. IV. Lê, Đức Phúc, PGS.TS. V. Võ, Tấn Quang, PGS. VI. Vũ, Trọng Rỹ, PGS.TS. VII. Hà, Nhật Thăng, PGS.TS. VIII. Trần, Trọng Thuỷ, PGS. IX. Nhan đề

   :Q24(1)03-18+U312.0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)