Dữ liệu biên mục
Lê, Văn Năm
        Nông dân ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình đô thị hoá / Lê Văn Năm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007. - 175 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Nông dân -- Điều kiện xã hội -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.2. Đô thị hoá.3. Người lao động.
I. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm nghiên cứu đô thị và phát triển. II. Nhan đề

   :O55

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)