Dữ liệu biên mục
Lưu, Trọng Hải
        Kiến trúc với văn hóa và xã hội / Lưu Trọng Hải. - Hà Nội : Xây dựng, 2002. - 436 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Kiến trúc và xã hội -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh .2. Quy hoạch đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh .
I. Nhan đề

   :K0(1-1HCM)0-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)