Dữ liệu biên mục
Park, Myoung-Kyu
        Xã hội Hàn Quốc hiện đại / Park Myoung-Kyu, Jang, Duk-Jin, Lee, Jae-Yeol ; Hà Minh Thành, Lê Thị Thu Giang dịch. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. - 307 tr.
        ĐTTS ghi : Đại học Quốc gia Seoul. Đại học Quốc gia Việt Nam
        
1. Xã hội -- Nghiên cứu -- Hàn Quốc. -- btđcđtvkhth.2. Xã hội học -- Hàn Quốc. -- btđcđtvkhth.3. Hàn Quốc -- Điều kiện xã hội. -- btđcđtvkhth.
I. Jang, Duk-Jin. II. Lee, Jae-Yeol. III. Hà, Minh Thành, dịch. IV. Lê, Thị Thu Giang, dịch. V. Nhan đề

   :O59(5T32)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)