Dữ liệu biên mục
Lê, Tuấn Anh, chủ biên
        Di sản thế giới ở Việt Nam / Lê Tuấn Anh chủ biên ; Lê Nhiệm [và những người khác] biên tập. - Hà Nội : Tổng cục Du lịch Việt Nam.Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch, 2004. - 256 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Di sản văn hoá -- Việt Nam.2. Di tích -- Việt Nam.3. Việt Nam -- Mô tả và du lịch.
I. Lê, Nhiêm, biên tập. II. Nguyễn, Kim Dung, biên tập. III. Tô, Lan Phương, biên tập. IV. Truyền Phương. V. Nhật Vũ. VI. Nhan đề

   :U518(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)