Dữ liệu biên mục
Bakhtin, M., 1895-1975
        Lý luận và thi pháp tiểu thuyết / M. Bakhtin ; Phạm Vĩnh Cư tuyển chọn và dịch. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2003. - 365 tr.
        Dịch từ nguyên bản tiếng Nga
        Không có bản giấy
        
1. Dostoyesky, Fyodor, -- 1821-1881 -- Tiểu thuyết -- LCSH.2. Rabelais, Francois, -- 1490-1533 -- Tiểu thuyết -- LCSH.3. Tiểu thuyết -- Lịch sử và phê bình .
I. Phạm, Vĩnh Cư, tuyển chọn và dịch. II. Nhan đề

   :V5(4L1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)