Dữ liệu biên mục
Lê, Xuân Diệm
        Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu / Lê Xuân Diệm, Hoàng Xuân Chinh. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1983. - 163 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Khảo cổ học -- Việt Nam -- Vĩnh Phú.2. Đồng Đậu.3. Di chỉ Đồng Đậu.
I. Hoàng, Xuân Chinh. II. Nhan đề

   :P4(1)4-42

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)