Dữ liệu biên mục
Vũ, Ngọc Khánh
        Tìm hiểu nền giáo dục Việt Nam trước 1945 / Vũ Ngọc Khánh. - Hà Nội : Giáo dục, 1985. - 255 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Giáo dục -- Lịch sử -- Trước năm 1945 -- Việt Nam.
I. Nhan đề

   :U33(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)