Dữ liệu biên mục
Đặng, Cảnh Khanh, PGS.TS., biên soạn
        Gia đình, trẻ em và sự kế thừa các giá trị truyền thống / Đặng Cảnh Khanh biên soạn. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2003. - 172 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Gia đình -- Việt Nam.2. Trẻ em -- Việt Nam.3. Cha mẹ và con cái -- Việt Nam.
I. Nhan đề

   :U491+Ô55

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)