Dữ liệu biên mục
Trần, Tiến Khai
        Nguyên lý bất động sản / Trần Tiến Khai. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2011. - 265 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Bất động sản.2. Kinh doanh bất động sản.3. Nghiên cứu bất động sản.
I. Đại học Kinh tế T.P. Hồ Chí Minh. Khoa Kinh tế Phát triển. II. Nhan đề

   :Q9(1)441

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)