Dữ liệu biên mục
Phạm, Ngọc Hồ
        Giáo trình cơ sở môi trường không khí / Phạm Ngọc Hồ, Đồng Kim Loan, Trịnh Thị Thanh. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009. - 254 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Ôzôn khí quyển.2. Ô nhiễm môi trường -- Không khí.3. Lưu thông không khí.4. Môi trường không khí -- Ô nhiễm -- Giáo trình.
I. Đồng, Kim Loan. II. Trịnh, Thị Thanh. III. Nhan đề

   :B135

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)