Dữ liệu biên mục
Ngô, Đức Thọ
        Cơ sở văn bản học Hán Nôm / Ngô Đức Thọ, Trịnh Khắc Mạnh. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2006. - 432 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Hán Nôm.2. Văn bản học.
I. Trịnh, Khắc Mạnh. II. Nhan đề

   :V172.11

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)