Dữ liệu biên mục
Mai, Huy Bích
        Xã hội học gia đình / Mai Huy Bích. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. - 223 tr.
        Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học
        
        
1. Xã hội học -- Phương pháp luận. -- btđcđtvkhth.2. Xã hội học -- Gia đình. -- btđcđtvkhth.3. Hình thái gia đình.4. Xã hội học gia đình.5. Gia đình -- Khía cạnh xã hội.
I. Nhan đề

   :O55.53

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)