Dữ liệu biên mục
Hoàng, Trọng
        Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS / Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 365 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Phần mềm SPSS.2. Tin học -- Phần mềm ứng dụng.3. SPSS.4. Phần mềm.5. Tin học.
I. Chu, Nguyễn Mộng Ngọc, tác giả. II. Nhan đề

   :F973

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)