Dữ liệu biên mục
Cao, Xuân Phổ, chủ biên
        Nghệ thuật Đông Nam Á / Cao Xuân Phổ chủ biên ; Ngô Văn Doanh, Trần Thị Lý, Trần văn Khê. - Hà Nội : Viện Đông Nam Á, 1984. - 267 tr. .        
1. Nghệ thuật -- Đông Nam Á.2. Đông Nam Á -- Nghệ thuật.3. Đông Nam Á.4. Southeast Asia.5. Nghệ thuật.
I. Ngô, Văn Doanh, tác giả. II. Trần, Thị Lý, tác giả. III. Trần, văn Khê, tác giả. IV. Nhan đề

   :P3(575):W03(57)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)