Dữ liệu biên mục
Văn Thái
        Địa lý kinh tế Việt Nam / Văn Thái. - Hà Nội : Thống kê, 2003. - 269 tr. .        
        
1. Kinh tế -- Việt Nam.2. Kinh tế.
I. Nhan đề

   :Q049(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)