Dữ liệu biên mục

        Lê Quý kỷ sự / Lê Xuân Giáo dịch giả ; Tạ Quang Phát hiệu đính và chú thích. - [K.đ] : Tủ sách viện khảo cổ XXIV, 1974. - 249 tr.        
1. Lịch sử -- Thời kỳ phong kiến -- Việt Nam.2. Lịch sử trung đại.
I. Lê, Xuân Giáo, dịch giả. II. Tạ, Quang Phát, hiệu đính. III. Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên. Viện Khảo cổ.

   :P3(1)4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)