Dữ liệu biên mục
        Trung Quốc văn học sử. T.3 / Chương Bồi Hoàn, Lạc Ngọc Minh chủ biên ; Phạm Công Đạt dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2000. - 900 tr. .        
        
1. Nghiên cứu văn học -- Văn học sử -- Trung Quốc.2. China.3. Lịch sử.4. Nghiên cứu văn học.5. Trung Quốc.
I. Chương, Bồi Hoàn, chủ biên. II. Lạc, Ngọc Minh, chủ biên. III. Phạm, Công Đạt, dịch.

   :V5(5T4)4/5-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)