Dữ liệu biên mục
Kazuô Shii
        Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? : Với tư cách là một học thuyết, một phong trào, một chế độ / Kazuô Shii ; Ngọc Đức, Đoàn Ngọc Cảnh (Dịch giả). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1994. - 120 tr. .        
1. Chủ nghĩa xã hội -- Hệ tư tưởng.2. Chủ nghĩa xã hội.3. Học thuyết.
I. Ngọc Đức, dịch giả. II. Đoàn, Ngọc Cảnh, dịch giả. III. Nhan đề

   :A882

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)