Dữ liệu biên mục
Đào, Hoàng Tuấn, TS
        Phát triển bền vững đô thị : những vấn đề lý luận và kinh nghiệm của thế giới / Đào Hoàng Tuấn. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2008. - 335 tr. .        
        
1. Đô thị học -- Xây dựng và phát triển.2. Quy hoạch đô thị.3. Phát triển bền vững.
I. Nhan đề

   :O55.661

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)