Dữ liệu biên mục
        Truyện cổ Lào / Đào Văn Tiến, Quế Lai sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Văn hoá, 1984. - 172 tr.        
1. Văn học dân gian -- Lào.2. Truyện dân gian.3. Lào.
I. Đào, Văn Tiến, sưu tầm và biên soạn. II. Quế Lai, sưu tầm và biên soạn.

   :V3(5La)-61

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)