Dữ liệu biên mục

        Văn hóa dân gian : những phương pháp nghiên cứu / Viện Văn hóa dân gian. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1990. - 308 tr. ; 19 cm.        
1. Văn hóa dân gian.2. Văn hóa .
I. Viện Văn hóa dân gian.

   :U111.15

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)