Dữ liệu biên mục
Lý, Phúc Điền
        Tri thức văn hóa Trung Quốc / Lý Phúc Điền, Liên Diên Mai chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hiền dịch và b.soạn. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2000. - 653 tr. ; 19 cm.        
1. Trung Quốc -- Văn hóa.2. Văn hóa.3. Tri thức.
I. Liên, Diên Mai, chủ biên . II. Nguyễn, Thị Thu Hiền, dịch và b.soạn. III. Nhan đề

   :U111.15

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)