Dữ liệu biên mục
Đào, Duy Quát
        Tâm lý học tuyên truyền / Đào Duy Quát. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 200 tr. ; 21 cm.
        Sách tham khảo
        
1. Tâm lý học .2. Tuyên truyền.
I. Nhan đề

   :Y9

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)