Dữ liệu biên mục
Hải Minh
        Quản trị nhân sự theo cung cách Nhật Bản / Hải Minh biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Viện khoa học xã hội, 1993. - 78 tr. ; 20 cm.
        Lưu hành nội bộ
        
1. Quản lý nhân sự.2. Kinh tế.3. Quản lý kinh tế.4. Nhật Bản.
I. Nhan đề

   :Q524

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)