Dữ liệu biên mục
Trần, Kim Dung
        Quản trị nguồn nhân lực = human resource management / Trần Kim Dung. - Tái bản lần thứ ba, có bổ sung. - Hà Nội : Thống kê, 2003. - 371 tr. ; 24 cm.        
1. Nguồn nhân lực -- Quản lý -- btđcđ.2. Nhân sự.3. Quản trị.
I. Nhan đề

   :Q524

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)