Dữ liệu biên mục
        Tập bài giảng chính trị học : hệ cao cấp lý luận chính trị / Nguyễn Văn Vĩnh chủ biên ; Nguyễn Hoài Văn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2004. - 508 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Chính trị học -- Lý luận .2. Chính trị.
I. Nguyễn, Văn Vĩnh, TS., chủ biên. II. Nguyễn, Hoài Văn, TS. III. Vũ, Hoàng Công, TS. IV. Hoàng, Chí Bảo, GS-TS.

   :R01z7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)