Dữ liệu biên mục
Johnson, Chalmers
        MITI và sự thần kỳ Nhật Bản. T.3 / Chalmers Johnson. - Hà Nội : Viện kinh tế thế giới, 1989. - 160 tr.        
1. Kinh tế -- Chính sách phát triển -- Nhật Bản.2. Chính sách.3. Japan.4. Nhật Bản.5. Kinh tế.
I. Nhan đề

   :Q9(5N1)-07

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)