Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Bắc
        Tìm hiểu văn hóa nghệ thuật Campuchia / Nguyễn Bắc. - Hà Nội : Văn hóa, [1984]. - 67 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Dân tộc học -- Văn hóa -- Nghệ Thuật -- Campuchia.2. Campuchia.3. Văn hóa.4. Nghệ thuật.5. Dân tộc.
I. Nhan đề

   :P52(5C1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)