Dữ liệu biên mục
        Khủng bố và chống khủng bố : sách tham khảo. T.1, Thảm kịch nước Mỹ. - H. : Lao động, 2001. - 346 tr. ; 21 cm.        
        
1. .2. Mỹ -- Chính trị.3. Chống khủng bố.4. Mỹ.5. Tình hình chính trị.

   :R2(7M5)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)