Dữ liệu biên mục
        Một vòng quanh các nước : Thái Lan / Trần Vĩnh Bảo biên soạn. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2005. - 223 tr. ; 19 cm.        
1. Địa lý du lịch -- Thái Lan.2. Thái Lan -- Du lịch.
I. Trần, Vĩnh Bảo, biên soạn.

   :Đ9(5T)0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)