Dữ liệu biên mục
N.X. Culesốp
        Bắc Kinh chống lại phong trào giải phóng dân tộc : Chủ nghĩa Mao - Mối đe dọa đối với loài người / N.X. Culesốp. - H. : Khoa học Xã hội, 1982. - 134 tr.        
1. Bắc Kinh (Trung Quốc) -- Lịch sử -- Phong trào giải phóng dân tộc.2. Bắc Kinh.3. Phong trào giải phóng dân tộc.
I. Nhan đề

   :P3(5T4)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)