Dữ liệu biên mục
        Lịch sử chủ nghĩa Mác : Sách tham khảo. T.1, Sự hình thành và cơ sở của chủ nghĩa Mác / Lê Cự Lộc, Trần Khang hiệu đính ; Lê Cự Lộc...[và những người khác] dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 1309 tr. ; 22 cm.        
        
1. Chủ nghĩa Mác.2. Triết học -- Chủ nghĩa Mác.3. Chủ nghĩa Mác.4. Học thuyết xã hội.5. Lịch sử chủ nghĩa Mác.
I. Lê, Cự Lộc, hiệu đính. II. Lê, Cự Lộc, dịch. III. Trần, Khang, hiệu đính. IV. Trần, Khang, dịch. V. Vũ, Hoàng, dịch. VI. Trịnh, Nhu, dịch. VII. Phùng, Trung Thạch, dịch. VIII. Trần, Ngọc Thuận dịch. IX. Ngô, Văn Tuyển, dịch. X. Quách, Hải Lượng, dịch.

   :A.d

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)