Dữ liệu biên mục
Trần, Phác
        Cuộc đời Đặng Tiểu Bình : Hưng Quốc hoàng đế / Trần Phác ; Đoàn Như Trác dịch. - H. : Thanh niên, 2002. - 758 tr. ; 21 cm.        
        
1. Đặng Tiểu Bình.2. .3. Trung Quốc -- Chính trị.4. Đặng Tiểu Bình.5. Đảng Cộng sản.6. Trung Quốc.
I. Nhan đề

   :R61(5T4)8

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)