Dữ liệu biên mục
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Đông Phương học
        30 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản : kết quả & triển vọng : kỷ yếu Hội thảo khoa học / Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Đông Phương học. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 398 tr. ; 27 cm.        
1. Quan hệ quốc tế -- Lịch sử -- btđcđ.2. Quan hệ văn hóa.3. Chính tri học.4. Kỷ yếu.
I. Nhan đề

   :R4(2)9

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)