Dữ liệu biên mục
Doãn Chính
        Triết học trung cổ Tây Âu : lưu hành nội bộ / Trịnh Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, 1997. - 144 tr. ; 21 cm.        
1. Tây Âu -- Triết học -- btđcđ.2. Triết học Phương Tây.
I. Đinh, Ngọc Thạch, tác giả. II. Nhan đề

   :Y3(4)41z7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)