Dữ liệu biên mục
Hoàng, Văn Việt
        Các quan hệ chính trị ở phương Đông : lịch sử và hiện tại / Hoàng Văn Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 205 tr. ; 21 cm.        
1. Phương Đông -- Chính trị và chiến tranh -- btđcđ.2. Chính trị học.3. Chính trị thế giới.4. Quan hệ quốc tế.
I. Nhan đề

   :R2(5)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)