Dữ liệu biên mục
Diệp, Quang Ban
        Ngữ pháp tiếng Việt phổ thông. T.2 / Diệp Quang Ban. - H. : Đại học và Giáo duc chuyên nghiệp, 1989 . - 272 tr. ; 19 cm.        
1. Tiếng Việt -- Ngữ pháp -- btđcđ .2. Từ loại .3. Tiếng Việt phổ thông.4. Cấu tạo từ .
I. Nhan đề

   :V172.12-2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)