Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đắc Xuân
        Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành : Nguyễn Lộ Trạch và thiên hạ đại thế luận / Nguyễn Đắc Xuân. - Huế : Thuận Hóa, 1992. - 214 tr. ; 19 cm.        
        
1. Nhân vật -- Trần Tiễn Thành -- Triều Nguyễn.2. Lịch sử cận đại.3. Lịch sử.4. Nhân vật lịch sử.5. Nhà Nguyễn.6. Trần Tiễn Thành.
I. Nhan đề

   :P3(1)51-8

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)