Dữ liệu biên mục
Phan, Thu Hiền
        Từ điển văn học Phương Đông (tác gia, tác phẩm, thuật ngữ) : đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM. T.1 / Phan Thu Hiền ... [và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2007. - 988 tr. ; 29 cm. + CD-ROM.        
1. Văn học -- Từ điển -- Phương Đông.2. Từ điển văn học.3. Thuật ngữ.
I. Nguyễn, Đức Ninh, GS-TS., tham gia. II. Nguyễn, Thị Bích Hải, PGS-TS., tham gia. III. Đoàn, Lê Giang, PGS-TS., tham gia. IV. Đỗ, Thu Hà, PGS-TS., tham gia. V. Nguyễn, Thị Mai Liên, TS., tham gia. VI. Trần, Lê Hoa Tranh, TS., tham gia. VII. Nguyễn, Đình Phức, TS., tham gia. VIII. Đào, Thị Diễm Trang, cộng tác viên. IX. Phan, Phụng Thị Hiền, cộng tác viên. X. Ái Tiên, cộng tác viên. XI. An Nhiên, cộng tác viên. XII. Hoàng Long, cộng tác viên. XIII. Thanh Tâm, cộng tác viên. XIV. Thu Hương, cộng tác viên. XV. Nhan đề

   :Z21:V5(575)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)