Dữ liệu biên mục
        Lược sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam / Vũ Minh Giang chủ biên ; Nguyễn Quang Ngọc, Lê Trung Dũng, Cao Thanh Tân, Nguyễn Sĩ Tuấn biên soạn. - In lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2008. - 146 tr. ; 21 cm.        
1. .2. Việt Nam -- Lịch sử -- Việt Nam -- Nam Bộ.3. Lịch sử.4. Nam Bộ.
I. Vũ, Minh Giang, GS TSKH., chủ biên. II. Nguyễn, Quang Ngọc, TS., biên soạn. III. Lê, Trung Dũng, TS., biên soạn. IV. Cao, Thanh Tân, TS., biên soạn. V. Nguyễn, Sĩ Tuấn, TS., biên soạn.

   :P3(1N)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)